Your browser does not support JavaScript!

~ ~ 歡迎來到中臺科技大學 會計室~ ~               

 

會計月報
類別 104學年度

現金及銀行存款月報表

104.08 104.09 104.10

104.11

104.12 105.01 105.02 105.03 105.04 105.05 105.06

105.0...

 

105學年度會計月報

 

類別 105學年度

人事費明細表月報表

105.08 105.09 105.10 105.11 105.12 106.01 106.02 106.03 106.04 106.05 106.06...
會計月報
類別 104學年度

現金及銀行存款月報表

104.08 104.09 104.10

104.11

104.12 105.01 105.02 105.03 105.04 105.05 105.06

105.0...